HET ONTWERP


1. CONCEPT EN RANDVOORWAARDEN

Doel van de aanvraag:

SLOPEN VAN DE BESTAANDE WONING (NIEUWE PASTORIJ), gelegen in een beschermd dorpszicht.

en

BOUWEN VAN EEN EENGEZINSWONING MET KANTOOR, g
elegen in een beschermd dorpszicht.


INPLANTING EN OMGEVING - BESTAANDE SITUATIE:
INPLANTING EN OMGEVING VAN HET NIEUWE ONTWERP:IMPRESSIE VAN HET NIEUWE ONTWERP:

Voorwerp van de aanvraag

Het betreft het slopen van een bestaande woning en het bouwen van een nieuwe woning met kantoor op het perceel
Het project omvat:
- de afbraak van de bestaande woning (Nieuwe Pastorij)
- het bouwen van een nieuwe woning met kantoor
- de heropwaardering van de bestaande boomgaard

Er wordt een hemelwaterput van 10.000 liter voorzien voor herbruik van water voor de spoeling van de sanitairen en voor een buitenkraan. De hemelwaterput loopt over in een infiltratieput van 5.000 liter zodat het hemelwater op eigen terrein wordt opgevangen. De verhardingen rondom de woning infiltreren op natuurlijke wijze naast de verharding in de bodem en zijn dus niet mee opgenomen in de verordening hemelwater. Tevens wordt een septische put van 3.000 liter voorzien voor de verwerking van de fecaliën.


Ruimtelijke context van de geplande werken of handelingen

De bouwplaats bevindt zich in Dorp te Bouwel, opgenomen als een beschermd dorpszicht. (Omgeving van de kerk) 11/09/1967 B.S.20/02/1968 voor oostelijk deel perceel vanaf westelijke zijgevel.

De woning is bereikbaar via de Rode Haagjes.

De openbare weg is voldoende uitgerust.


Zoneringsgegevens van het goed

Volgens het gewestplan ligt het perceel in woongebied.


Mobiliteitsimpact

De mobiliteitsimpact zal groter zijn dan in de huidige situatie, daar de bestaande woning momenteel leeg staat. Er zal sowieso meer verkeer door de straat komen door de aanwezigheid van het studiebureau. Maar dit blijft redelijk beperkt. Het gaat om een kleinschalig kantoor met een maximum bezetting van vijf personen. Het cliënteel dat naar het kantoor komt is zeer beperkt.

De schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid

De bouwdichtheid op het perceel wordt groter doordat er een nieuw volume gebouwd wordt. In totaal zal er een oppervlakte van 249m² verdwijnen en vervangen worden door een gebouw met een footprint van 340m². Doordat de nieuwbouw in het verlengde van het bestaande pand komt te liggen heeft dit weinig effect op het ruimtegebruik en de omgeving. Het nieuwe gebouw behoudt voldoende afstand tot op de perceelgrens. De bouwdiepte is dezelfde als die van het naastgelegen pand.

Visueel-vormelijke elementen

De gebruikte materialen zijn aangeduid op de plannen:
Gevel nieuwbouw : Opties zie 3D impressie onderaan deze pagina.
Dak: idem gevel
Buitenschrijnwerk: aluminium antracietkleurig
Beglazing: dubbele beglazing
Dorpels: blauwe hardsteen
Verharding: betontegels en dolomiet

Cultuur historische aspecten

Het perceel is gelegen in een beschermd dorpszicht. De aanvraag van dit project is voorgelegd aan onroerend erfgoed.

Bodemreliëf

Het bodemreliëf wordt niet gewijzigd.

Brandweer

Voor het kantoor zijn specifieke tekeningen voor de brandweer opgemaakt.
° inplantingsplan brandweer
° grondplan brandweer
° gevels brandweer
° sneden/terreinprofiel brandweer2. DE PLANNEN EN BESCHRIJVENDE NOTA

 

3 . SFEERBEELDEN